PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 10 W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1
Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)

§ 2
Cel procedury

Każdy nauczyciel Gimnazjum jest zaangażowany w realizację projektów edukacyjnych w oparciu o jednolite zasady obowiązujące w placówce. 

§ 3
Definicja przedmiotu procedury

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

§ 4
Adresaci procedury

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie.

§ 5
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

1. Dyrektor Gimnazjum określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, powołuje zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych oraz szkolnego koordynatora projektów.
2. Szkolny koordynator projektów:
- koordynuje pracę zespołu oraz nauczycieli,
- wspiera merytorycznie nauczycieli w zakresie pracy metodą projektów,
- monitoruje stan realizacji projektów,
- nadzoruje dokumentację projektów,
- przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie końcowe z realizacji projektów.
3. Zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych jest odpowiedzialny za:
- opracowanie i modyfikowanie zasad organizacji projektów gimnazjalnych;
- przygotowanie informacji dla rodziców o obowiązku realizacji przez uczniów gimnazjalnego projektu edukacyjnego, o korzyściach płynących z pracy tą metodą, a także o szkolnych planach i zasadach jego prowadzenia;
- przydzielenie poszczególnym grupom opiekuna projektu;
- opracowanie ogólnoszkolnej listy zakresów tematycznych;
- opracowanie dokumentacji projektów;
- monitorowanie przebiegu projektów gimnazjalnych w szkole;
- monitorowanie pracy uczniów i uwzględnianie jej przebiegu w ocenianiu bieżącym z przedmiotu wiodącego (opiekun projektu) oraz ich zachowania (wychowawca);
- po zakończeniu realizacji projektów zorganizowanie zebrania podsumowującego, na którym sformułowane zostaną wnioski i propozycje dotyczące pracy szkoły w następnym roku.
4. Opiekun projektu:
- przeprowadza spotkania informacyjne dla zainteresowanych uczniów w formie konsultacji pozalekcyjnych;
- wprowadza uczniów w zakres tematyczny (np. przygotowanie do prowadzenia badań ankietowych, przeprowadzenia doświadczenia);
- inicjuje dyskusję nad problemami związanymi z wybranym zakresem tematycznym, sposobami rozwiązania tych problemów; 
- ustala listę możliwych tematów projektów;
- przygotowuje kartę projektu dla poszczególnych zespołów, karty monitorowania realizacji zadań, karty oceny (indywidualna, grupowa, nauczyciela), karty oceny prezentacji projektu, karty oceny opisowej, kartę sprawozdania z realizacji projektu;
- prowadzi konsultacje dla uczniów;
- monitoruje realizację projektów;
- pełni opiekę nad uczniami w trakcie działań projektowych;
- dokonuje oceny projektów;
- kontaktuje się z wychowawcą ucznia w zakresie udziału w projekcie.
5. Wychowawca klasy odpowiada za:
- wprowadzenie uczniów i rodziców w nowy wymóg realizacji projektu;
- przedstawienie uczniom ogólnych celów pracy metodą projektu;
- zaprezentowanie zasad, jakie będą obowiązywać w szkole w trakcie realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego;
- przedstawienie zakresów tematycznych (w oparciu o ogólnoszkolną listę sporządzoną przez zespół ds. organizacji projektów) ;
monitorowanie pracy uczniów;
- kontakt z opiekunami projektów w zakresie oceny zachowania;
- prowadzenie dokumentacji szkolnej, związanej z realizacją projektów (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).
6. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani do udzielania wsparcia w realizacji projektów w sytuacji, gdy zwróci się o pomoc opiekun projektu lub zespół uczniowski.

§ 6
Opis pracy – ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzenia poszczególnych czynności.

1. Uczeń realizuje jeden projekt edukacyjny w przeciągu trzech lat nauki w gimnazjum.
Projekt jest realizowany w klasie drugiej w I i II trymestrze, a w szczególnych wypadkach jego realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia I trymestru nauki w klasie trzeciej.
2. Projekt edukacyjny realizowany jest w zespołach uczniów danej klasy, liczących po 4–5 osób, a ich opiekunem jest przydzielony nauczyciel.
3. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 2 miesięcy. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację.
4. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawcy informują uczniów klas II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznają z niniejszą procedurą.
5. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 20 września.
6. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych ustala obszary tematyczne projektów, które zostają umieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie dwóch tygodni od daty ich ustalenia. 
7. W terminie do 20 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt, uczniowie pod nadzorem wychowawcy dokonują wyboru grup projektowych w obrębie podanych obszarów tematycznych, z przypisaniem do przedmiotu wiodącego.
8. Zespół ds. realizacji projektów edukacyjnych przydziela danej grupie nauczyciela – opiekuna projektu.
9. Do 10 października uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować. Opiekunowie projektów wraz z uczniami przygotowują kartę projektu i inną wymaganą dokumentację projektu. 
10. Ogólnoszkolna lista tematów projektów jest udostępniona uczniom na stronie internetowej gimnazjum oraz w bibliotece szkolnej.
11. W przypadku, gdy uczeń w wyznaczonym terminie:
nie zdecyduje o wyborze tematu,
nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
12. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu, zgodnie z ustalonym planem.
13. Oceny projektu dokonuje opiekun, który przed jej dokonaniem może konsultować się z innymi nauczycielami, zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami oceniania.
14. Ocena opisowa jest przygotowana odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
15. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania w statucie szkoły.
16. Opiekun projektu przekazuje wychowawcy karty oceny opisowej poszczególnych uczniów.
17. Opiekun projektu dokonuje bieżącej oceny z przedmiotu wiodącego, zgodnie z PSO.
18. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu: karta projektu, karty oceny (indywidualna, zespołowa, nauczyciela), karta oceny prezentacji projektu, karta oceny opisowej, karta sprawozdania z realizacji projektu. 
19. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
20. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

§ 7
Dokumentowanie realizacji projektu edukacyjnego

1. Po zakończeniu projektu opiekun przekazuje wychowawcy klasy:
karty projektów,
karty oceny opisowej. 
2. Po wystawieniu rocznej oceny z zachowania w terminie do 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, wychowawca przekazuje ww. dokumenty koordynatorowi projektu.
3. Koordynator projektu przekazuje dyrektorowi gimnazjum: 
- listę projektów, 
- listę grup projektowych,
- karty projektów,
- karty oceny opisowej. 
4. Dokumentacja jest przechowywana do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum:

§ 8
Tryb wprowadzania zmian w dokumencie.

Zmian w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej oraz w sytuacji zmian aktów prawnych.